Verslag Buurtbijeenkomst 30 juni 2021

Samen plannen maken
Er was veel belangstelling voor de buurtbijeenkomst op woensdagavond 30 juni over de ideeën voor de doorontwikkeling van De Kiekmure. De avond startte met een presentatie waarin werd toegelicht dat de plannen worden gemaakt in samenwerking met de wijk, de buurtbewoners, organisaties in de wijk en de gemeente. Er is nog niets besloten, er is nog ruimte voor het aandragen van ideeën en meningen. Het plan is pas geslaagd als het aansluit bij de wensen van de wijkbewoners en de (wijk)organisaties!

Waarom nieuwe plannen?
De Kiekmure wil meer betekenen voor de buurt en de bewoners en een plek worden waar voor jong en oud iets te doen is. Het zalencentrum wil weer meer een buurtcentrum worden en een plek zijn waar je mensen kan ontmoeten. Een plek waar je makkelijk binnenloopt voor bijvoorbeeld een kopje koffie en mee kunt doen aan een activiteit. Daarnaast wil het wijkcentrum een plek zijn waar verenigingen, vrijwilligers en professionals op het gebied van cultuur, zorg en welzijn kunnen samenwerken en voor meer activiteiten kunnen zorgen. Ook wordt er onderzocht of er diensten van de gemeente (bijvoorbeeld van de bibliotheek) in De Kiekmure kunnen komen.

De Kiekmure en Positieve Gezondheid
Er wordt al veel georganiseerd in De Kiekmure. Het heeft meerdere gezichten; het is een zalencentrum, een wijkcentrum, een buurthuis en er is een danszaal. De wens van De Kiekmure is om het centrum uit te breiden met zorg, welzijn en kunst & cultuur. Denk bijvoorbeeld aan een plek voor Zorgdat en huisartsenpraktijk Cohen.

Positieve Gezondheid kijkt anders naar gezondheid van mensen. Gezondheid gaat over veel meer dan ‘niet ziek zijn’. Gezondheid gaat ook over je ‘lekker in je vel zitten’, je gelukkig voelen. Je sociale omgeving heeft veel invloed op hoe je voelt. Door te gaan werken op basis van Positieve Gezondheid, kunnen zorg- en welzijnsorganisaties bewoners beter helpen. Door dicht bij elkaar te werken in één gebouw kunnen ze beter samenwerken met elkaar en met de organisaties die al in de buurt zitten.

De ideeën uit de buurt
Tijdens het ‘Ommetje Kiekmure’ op 13 april hebben we al veel ideeën uit de buurt gehoord. Een (kleine) opsomming hiervan: een dagelijkse daghap, een adviesloket voor juridische zaken, een lounge hoek met boeken, een cursus zelfverdediging, gratis afhaalkast voor kinderboeken, puzzels of spelletjes, een repair café , activiteiten voor de doelgroep van 50- 70 jaar, een taalcafé, spreekuren St. Jansdal, een prikpunt, huiswerkbegeleiding, inloopspreekuur servicepunt voor vrijwilligers enz. Het mooie is dat er veel organisaties in de wijk zijn die deze activiteiten zouden willen organiseren. Met deze organisaties onder één dak en een samenwerking met organisaties in de buurt, kunnen er veel meer activiteiten voor verschillende doelgroepen worden georganiseerd.

Onderzoek uitbreiding gebouw
Er is veel interesse van zorg- en welzijnsorganisaties om in De Kiekmure een plek te krijgen om samen te gaan werken. Daarnaast geven veel omwonenden aan dat ze in de Kiekmure nu de gezellige sfeer missen van de oude Kiekmure. Je loopt nu niet makkelijk binnen voor een kopje koffie. Om de organisaties die willen samenwerken aan Positieve Gezondheid een plek te kunnen bieden wordt er gekeken naar een uitbreiding van het gebouw. Deze studie wordt verricht om te onderzoeken hoe groot het gebouw moet zijn om een goed functionerend gebouw te worden voor Positieve Gezondheid. Na de eerste studies wordt uitgegaan van een gebouw van 1800 m2. Ook wordt onderzocht welke randvoorwaarden er zijn op het gebied van de inpassing in de omgeving.

Vragen en wensen
Na de presentatie was er tijd voor vragen en napraten. Er werden vragen gesteld over bijvoorbeeld het parkeren, welke oplossingen zijn er om dit goed te regelen? Wat is de toegevoegde waarde voor de buurt als er zorg- en welzijnsorganisaties een plek krijgen in De Kiekmure? En hoe gaat de samenwerking met de Aanleg? Bijna alle vragen konden al beantwoord worden, maar voor sommige vragen was het nog te vroeg. Er ligt namelijk nog niets vast, de plannen worden nog gemaakt; samen met de wijk, de buurtbewoners, organisaties in de wijk en de gemeente. De antwoorden op de vragen vind je hieronder.

Tijdens de koffie na afloop van de bijeenkomst zijn er wensen en ideeën van buurtbewoners ontvangen over activiteiten die georganiseerd kunnen worden in De Kiekmure. Deze worden meegenomen in de planvorming. Ook zijn er contacten gelegd en afspraken gemaakt voor nieuwe initiatieven in De Kiekmure.

Vragen tijdens de buurtbijeenkomst

Parkeren

Hoe zorgen we ervoor dat parkeren goed wordt geregeld? Er wordt momenteel onderzocht hoeveel parkeergelegenheid er nodig is indien De Kiekmure gaat uitbreiden en of er een parkeerprobleem ontstaat. Er worden verschillende mogelijkheden voor parkeren onderzocht. Uitgangspunt is de regelgeving van de gemeente met betrekking tot parkeren. Ook wordt er gekeken naar het bezwaar van de overburen dat gasten van De Kiekmure parkeren op plekken die vooral bedoeld zijn voor bewoners van de tegenover liggende flat. Dit komt omdat gasten nu naar de voordeur van het gebouw worden geleid, terwijl de parkeerplaatsen aan de andere zijde liggen.

Uitbreiding gebouw
Tijdens de presentatie werden 3 mogelijke denkrichtingen getoond van een uitbreiding op het bestaande gebouw. Hierover is nog niets besloten en het kan nog wijzigen. We wilden eerst in gesprek met de buurt en zullen binnenkort ook in overleg gaan met de gemeente over welke randvoorwaarden er worden gesteld aan onder andere de stedenbouwkundige eisen en het parkeren. Ook het kostenplaatje zal worden meegenomen in dit onderzoek om een realistisch beeld te kunnen geven van de mogelijkheden en onmogelijkheden van de nieuwbouw

Waarde voor de buurt
Wat is de toegevoegde waarde voor de buurt als er zorg- en welzijnsorganisaties een plek krijgen in De Kiekmure? Zorg- en welzijnsorganisaties kunnen mensen beter helpen als ze elkaar beter weten te vinden. Bijvoorbeeld door dicht bij elkaar te zitten in één gebouw, maar ook door samen te werken met de organisaties die al in de buurt zitten. Ook kunnen zij nieuwe activiteiten organiseren waar vraag naar is in de buurt.

Kan ik overstappen naar een huisarts die in De Kiekmure komt?
De huisartsenpraktijk heeft veel cliënten in de wijk. Het verhuizen naar deze locatie betekent echter niet dat je als omwonende automatisch een plek wordt geboden  om over te kunnen stappen. Het voordeel is dat de huisarts in samenwerking met de andere betrokken partijen nieuwe activiteiten voor alle buurtbewoners kan gaan organiseren. Denk bijvoorbeeld aan voorlichting over voeding of gezond bewegen.

Verhuizen alle activiteiten van de Aanleg naar De Kiekmure?
De Kiekmure wordt een plek voor iedereen, voor veel verschillende activiteiten. Het is dus mogelijk dat er activiteiten die nu in de Aanleg worden georganiseerd, verhuizen naar De Kiekmure. Maar hier is nog niets over besloten.

Planning
Deze zomer wordt het onderzoek naar de plannen afgerond en gaat het ontwikkelbestuur van De Kiekmure in gesprek met de gemeente over het plan, de uitwerking en de financiering. In het najaar worden de plannen verder uitgewerkt en zal er weer een buurtbijeenkomst plaatsvinden.