Meest gestelde vragen en antwoorden nav het conceptrapport

Het afgelopen jaar hebben we onderzocht wat de ideeën en wensen zijn van buurtbewoners, huidige gebruikers van De Kiekmure en betrokken organisaties over de doorontwikkeling van De Kiekmure. Op basis hiervan is een uitwerking gemaakt van het concept, is er een programma opgesteld en is er onderzoek gedaan naar de benodigde ruimtevertaling om De Kiekmure te transformeren.

We willen iedereen bedanken voor de reacties en de vragen over het rapport. Hieronder vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden.

Vervolg
We hebben de opmerkingen verwerkt en we gaan binnenkort de definitieve versie van het rapport aanbieden aan de gemeente. Als de gemeente akkoord gaat met dit voorstel zal het ontwikkelbestuur aan de slag gaan om het project te gaan realiseren. Zodra dit duidelijk is wordt dit via de website bekend worden gemaakt. Uiteraard doen we dit ook samen met iedereen die zich betrokken voelt bij dit project om het er een centrum voor de buurt van te maken en dus ook voor jou.

Meest gestelde vragen en antwoorden

Parkeren
Blijft het aantal parkeerplaatsen gelijk?
Er verdwijnen binnen de voorstellen geen parkeerplaatsen. Ze worden hooguit verplaatst. De parkeerplaatsen die nu op het eigen terrein van De Kiekmure zullen gaan voldoen aan de eisen van de gemeente m.b.t. parkeren. Het teveel van parkeerplaatsen die momenteel op het terrein van De Kiekmure zijn gemaakt zal niet terugkomen. In de praktijk zijn dat de parkeerplaatsen die nu door CBR worden ingevuld. CBR zal ook niet terugkeren omdat het niet aansluit bij het concept Positieve Gezondheid.

Gaan er parkeerplaatsen verdwijnen voor de Hoge Plataan?
Het parkeerveld voor de Hoge Plataan is geen onderdeel van het project van De Kiekmure en valt straks niet binnen ons project. Tijdens de bewonersavond zijn er echter wel een aantal scenario’s doorgesproken met de wijk waarin ook suggesties zijn gedaan om het parkeerveld anders in te vullen.

Inrichten openbare ruimte
Indien er wordt besloten om de openbare ruimte rondom De Kiekmure te gaan ontwikkelen zal deze discussie dan namelijk ook gaan plaatsvinden. Wij vinden het transparant om mogelijke verbeteringen in de directe omgeving van ons project ook ter sprake te stellen. Vandaar dit ongevraagde advies vanuit een filosofie van een toekomstvisie voor de openbare ruimte van de voorzieningenzone van de Stadsdennen. Deze ideeën worden besproken met de gemeente die uiteindelijk de inrichting van de openbare ruimte doet. 

Een van de gedachten is dat een betere inrichting van de looproutes langs de winkels en naar een nieuw plein de aantrekkelijkheid van het winkelgebied inclusief de maatschappelijke voorzieningen aanzienlijke zal verhogen omdat:

  • Vanuit de buurt ook het signaal wordt afgegeven dat het huidige parkeerveld een barrière vormt in de looproute tussen de entree van het winkelcentrum, de retail aan de Tesselschadelaan en de Kiekmure.
    Een betere invulling van de plint zal het winkelgebied toekomstbestendiger maken en de concurrentiepositie van het winkelgebied verhogen. Door het verbreden van de stoep ter hoogte van de entree van de woningen van de Hoge Plataan verdwijnt de huidige flessenhals en ontstaat een meer ontspannen wandelroute met een hogere kwaliteit.
  • Het gewenst is om een seniorvriendelijke wandelroute zonder barrières te realiseren vanaf de Aanleg t/m het Vondelhuys
  • Het een optie is om de mobiele handel te verplaatsen naar/op of aan het nieuwe plein (zodat deze de parkeerplekken niet bezet houden).
  • Het de intentie is om de entree van De Kiekmure te verplaatsen waardoor bezoekers niet langer op dit parkeerveld gaan staan omdat nabij de entree andere parkeerplaatsen liggen die aantrekkelijker zijn voor de bezoekers van de Kiekmure.

Ik was niet bij de buurtbijeenkomst aanwezig. Welk model had de voorkeur van de aanwezigen?
Model 03 had de voorkeur van de aanwezigen. Dit model heeft 3 bouwlagen maar beslaat vrijwel het gehele kavel van De Kiekmure. Wat betreft de openbare ruimte had model C de voorkeur van de aanwezigen (Tesselschadeplein+). Daarmee wordt parkeren opgelost in een kelder in combinatie met parkeren op openbaar terrein. Het aantal parkeerplaatsen zal uiteraard voldoen aan de eisen die zijn gesteld voor de parkeerbalans binnen het gebied tussen Vondellaan/Tesselschadelaan en PC Hooftstraat.

Waarom wordt er gebouwd in de buurt van de Vondelhuys flat en niet tegen de Tesselschadelaan aan?
Er wordt gebouwd binnen de bebouwingsgrenzen van het bestemmingsplan. De bestaande Kiekmure zal worden uitgebreid met nieuwbouw om een nieuw concept op basis van Positieve Gezondheid te kunnen realiseren. De aansluiting op de bestaande Kiekmure is een belangrijk gegeven omdat op de verdieping de verschillende kantoren die veel samenwerken komen te liggen. Uit de studie voor het bouwvolume blijkt dat de logistiek (o.a. de looplijnen) binnen het gebouw in de nieuwe situatie beter bruikbaar zal zijn als het gebouw aan de zijde van de Vondelstraat uitlijnt met de het bestaande gebouw. Ook zal de centrale hal (atrium) een heldere routing in het gebouw bevorderen

Daarnaast levert deze positie van de nieuwbouw een betere buitenruimte op. Indien er een plein zal worden gerealiseerd (wens vanuit de buurt) zal deze een betere bezonning hebben ter plaatse van de gevelzone. Dit maakt het plein beter geschikt voor bv een terras.

Kan er nog meer groen in de plannen worden opgenomen?
Dat kan. In de studie zijn nu feitelijk de parkeerplaatsen weergegeven die je maximaal kan realiseren op het plangebied tussen Vondellaan/Tesselschadelaan een PC Hooftstraat. In de uitwerking van het plan kan je er voor kiezen om bv parkeerplaatsen uit te wisselen met groen zolang de parkeerbalans blijft voldoen aan de eisen. Het inrichten van de openbare ruimte zal door de gemeente worden uitgevoerd maar zal in overleg met de bewoners moeten gebeuren.

Komt er door de nieuwbouw minder zon in de huiskamers van De Hoge Plataan?
In geen van de opties zal de Hoge Plataan hinder ondervinden van schaduwwerking van De Kiekmure. Hoewel het ongebruikelijk is hebben we een bezonningsstudie laten uitvoeren om de 3 gebouwvolumes te kunnen beoordelen op schaduwwerking. Door de brede straatprofielen is de impact minimaal. Dat geldt ook voor het Vondelhuys. In het rapport is een bezonningsstudie opgenomen.