Waarom dit project?

In 2016 is de nieuwbouw van de MFZ de Kiemure in gebruik genomen. Het project is ontwikkeld in het kader van het programma “De betrokken en Leefbare Stad” uit 2013. De Kiekmure wil de sociale samenhang en leefbaarheid in de wijk bevorderen door ‘ontmoeten’ te stimuleren. Het achterliggende idee is dat mensen die elkaar ontmoeten, elkaar ook leren kennen. Dit is een basisvoorwaarde voor het ontstaan van sociale verbanden.

De gemeente ziet de MFC de Roef als voorbeeld. De nieuwe Roef wordt naast een ontmoetingscentrum ook een (wijk)gebouw voor Positieve Gezondheid, waarin zorg (o.a. huisarts) en welzijnsorganisaties onder één dak worden samengebracht. De gemeenteraad heeft het voorstel voor het concept en de bijbehorende nieuwbouwplannen goedgekeurd en het project bevindt zich in de ontwerpfase. De Roef wordt als het voorbeeld gezien voor de andere wijkcentra in Harderwijk.

Met het aantreden van een nieuwe voorzitter van het dagelijkse bestuur in 2019 is geëvalueerd of MFZ de Kiemure de beoogde hoofddoelstellingen voldoende behaalt. Het bestuur heeft geconcludeerd dat de Kiekmure in potentie een groter bereik zou kunnen hebben en een grotere waarde kan hebben voor de wijk indien er een aanvulling komt op de bestaande faciliteiten en aangesloten organisaties. Wens van het ontwikkelbestuur is om een nieuwe koers in te zetten om zo meer bewoners en bewonersgroepen te kunnen bereiken en ontmoeten als hoofdpijler een steviger aandeel te geven in de programmering / het concept. Binnen de Kiekmure zal ook nadrukkelijker worden ingezet op activiteiten en faciliteiten op het gebied van welzijn en (preventieve) zorg. Er zal ook een intensievere samenwerking worden opgestart tussen betrokken stakeholders: bestaande en nieuwe partijen, maatschappelijke organisaties, professionals en vrijwilligers op het gebied van ontmoeten, welzijn en zorg.

De ervaringen op het gebied van samenwerken tussen de verschillende disciplines binnen de wijk Stadsdennen waren dusdanig positief dat men ook hier een concept rondom Positieve gezondheid wil introduceren bij de doorontwikkeling van De Kiekmure.