Stedenbouwkundige opzet

In de ruimtelijke opbouw van de wijk Stadsdennen staat het assenkruis van Vondellaan-Alberdingk Thijmlaan en Tesselschadelaan centraal. Dit wegenkruis verdeelt de wijk in vier kwadranten. Bij de kruising van deze wegen is het wijkwinkelcentrum gelegen. Dit centraal gelegen winkelcentrum grenst aan de belangrijkste groenstructuur in de wijk, die van oost naar west door de wijk loopt. Langs deze groenstructuur zijn enkele belangrijke voorzieningen gelegen waaronder een aantal scholen en het in 2015 gebouwde MFC De Kiekmure.

De bebouwing in Stadsdennen bestaat hoofdzakelijk uit laagbouw in de vorm van geschakelde eengezinswoningen (63%). Ongeveer 53% van de circa 2.500 woningen bestaat uit huurwoningen. 43% is eigendom van corporaties (Uwoon/ Omnia) en de overige 10% wordt verhuurd door particuliere partijen waaronder o.a. (kleine) beleggers.

De woningvoorraad is relatief eenzijdig met een merendeel geschakelde doorzonwoning, galerijflats (hoogbouw) en portiek-etageappartementen (±4 laags) uit de jaren ’70. De middelhoge en hoogbouwcomplexen (37% van de voorraad) bevinden zich voornamelijk langs de wijkontsluitingswegen en aan de randen van de wijk. De hoogbouwcomplexen behoren vrijwel allen toe aan een corporatie.

Vanaf 2000 is de zone tussen de Vondellaan en de Brederolaan geherstructureerd in het kader van de stedelijke vernieuwing, waarbij middelhoogbouw en huurwoningen grotendeels zijn vervangen door nieuwe laagbouwwoningen en appartementencomplexen (soms met halfverdiept parkeren). Een aantal probleemlocaties zijn vervangen. Door de nieuwbouw is de woningdifferentiatie enigszins gewijzigd maar nog steeds is er sprake van een relatief monofunctioneel aanbod wat betreft woningen.